J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
 
 
                                                                         STANOVY
                                      ZDRUŽENIA OBECNÝCH LESOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čl. 1. Názov združenia

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky.

Čl. 2. Sídlo združenia

Sídlom združenia je Zvolen, J. Kráľa 14.

Čl. 3. Pôsobnosť a ciele združenia

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje:
a) mestá a obce alebo nimi zriadené či poverené právnické osoby, hospodáriace v prevažnej miere s obecnými lesmi
b) cirkvi a cirkevné spoločenstvá alebo nimi zriadené či poverené právnické osoby hospodáriace v prevažnej miere s cirkevnými lesmi
c) právnické osoby hospodáriace s lesmi ostatných neštátnych vlastníkov.


Poslaním združenia je podieľať sa na tvorbe a realizácii lesníckej politiky a to najmä:
1. Všestranná pomoc členom pri navrátení lesného majetku a pri obnove hospodárenia v prevzatých lesoch. Združenie pomáha
presadzovať spoločné záujmy a oprávnené požiadavky členov, poskytuje odborné a právne informácie, jedná v mene členov s
príslušnými ministerstvami Slovenskej republiky a ďalšími ústrednými orgánmi.
2. Formuluje spoločné záujmy podnikateľov v oblasti lesného hospodárstva, presadzuje ich v súčinnosti s príslušným odborovým
zväzom a orgánmi štátnej správy.
3. Predkladá varianty koncepcií a hospodárskej politiky v oblasti lesného hospodárstva, daňového systému a ochrany životného
prostredia.
4. Nadväzuje kontakty s podobnými združeniami v zahraničí a spolupracuje s nimi.
5. Spolupracuje s Lesníckou, Priemyselnou a Obchodnou komorou SR.
6. Poskytuje odbornú a konzultačnú pomoc svojim členom zameranú na vytvorenie vhodných ekonomických, sociálnych, organizačných
a právnych podmienok.
7. Rokuje s príslušným odborovým orgánom v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní v ďalších obecne záväzných predpisoch.
8. Koordinuje činnosť a záujmy svojich členov, prípadne rieši spory medzi nimi formou zmierovacieho konania.
9. Podporuje presadzovanie špecifických záujmov svojich členov vo vzťahu k zakladateľovi (vlastníkovi), k regionálnym a centrálnym
orgánom.
10. Zúčastňuje sa legislatívnej činnosti na príprave právnych noriem, bezprostredne sa týkajúcich práv a právom chránených záujmov
členov združenia.

Čl. 4. Členstvo v združení

1. Členom združenia môžu byť:
a) mestá a obce alebo nimi zriadené či poverené právnické osoby, hospodáriace v prevažnej miere s obecnými lesmi
b) cirkvi a cirkevné spoločenstvá alebo nimi zriadené či poverené právnické osoby hospodáriace v prevažnej miere s cirkevnými lesmi
c) právnické osoby hospodáriace s lesmi ostatných neštátnych vlastníkov.
2. Členom združenia sa stáva právnická osoba po podaní prihlášky a zaplatení členského príspevku.
3. O prijatí nového člena rozhoduje výkonný výbor združenia a schvaľuje ho valné zhromaždenie.
4. Členstvo zaniká
a) vystúpením zo združenia zo strany člena,
b) vylúčením za porušenie stanov združenia alebo poškodzovania záujmov združenia,
c) zrušením združenia.
5. V orgánoch združenia je člen zastúpený najviac jedným zástupcom.

Čl. 5. Práva a povinnosti členov

Každý člen má právo:
a) byť volený do orgánov združenia a voliť zástupcov do príslušných orgánov združenia,
b) zúčastňovať sa rokovaní a byť informovaný o činnosti združenia.
Každý člen má povinnosť platiť členské príspevky v zmysle čl. 12.

Čl. 6. Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie
2. Výkonný výbor
3. Dozorná rada.

Čl. 7. Valné zhromaždenie

1. Je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho štatutárni alebo poverení zástupcovia členských subjektov.
2. Valné zhromaždenie (VZ) zvoláva výkonný výbor písomnou pozvánkou najmenej raz za rok. Mimoriadne zhromaždenie sa zvoláva na
základe rozhodnutia výkonného výboru, dozornej rady alebo na písomnú žiadosť 1/3 členstva.
3. VZ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov a
ak sa potrebný počet členov nenaplní ani do pol hodiny od stanoveného začiatku rokovania, VZ je uznášania schopné v počte práve
prítomných členov. Najnižší počet členov prítomných na rokovaní VZ je stanovený na 1/3 členov.
Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje pri hlasovaní
predzident ZOL SR.

Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje:
- smery činnosti združenia,
- zmeny stanov,
- členov výkonného výboru a dozornej rady,
- ročnú správu o činnosti a účtovnú uzávierku.
b) volí členov výkonného výboru, prezidenta a členov dozornej rady
c) stanovuje výšku členského príspevku
d) rozhoduje o zrušení združenia a o použití majetku združenia
e) rozhoduje o vylúčení členského subjektu podľa článku 4, ods. 4, písm. b)

Funkčné obdobie volených orgánov združenia je štvorročné.

Čl. 8. Výkonný výbor

1. Je zástupcom združenia, zastupuje združenie navonok.
2. Je 5-členný.
3. Štatutárnym zástupcom združenia je prezident ZOL SR.
4. Výkonný výbor zasadá spravidla 4x ročne a jeho uznesenia sú právoplatné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina členov výkonného
výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta ZOL SR.
6. Na riešenie odborných problémov si môže výbor zriaďovať komisie a poverovať ich niektorými právomocami.
7. Deleguje zástupcov združenia do príslušných vládnych a rezortných orgánov a komisií.

Čl. 9. Dozorná rada

1. Je oprávnená a povinná kontrolovať činnosť orgánov združenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má 3 členov. Zo svojho stredu volí svojho predsedu, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach výkonného výboru.
3. Schádza sa najmenej 2-krát do roka.
4. Predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

Čl. 10. Sekretariát výkonného výboru

1. Pre zabezpečenie administratívnej, organizačnej, finančnej a odbornej činnosti výkonný výbor zriaďuje sekretariát.
2. Na čele sekretariátu je generálny sekretár, ktorý riadi činnosť sekretariátu podľa uznesení orgánov združenia.
3. Počet pracovníkov sekretariátu schvaľuje výkonný výbor na návrh generálneho sekretára.
4. Štruktúru a náplň činnosti sekretariátu upraví organizačný, pracovný a platový poriadok, ktorý schváli výkonný výbor.

Čl. 11. Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári so svojim majetkom, ktorý pozostáva z:
- členských príspevkov,
- dotácií a darov
- iných príjmov.

Čl. 12 - Členské príspevky

Výšku členského príspevku a dobu jeho splatnosti určuje valné zhromaždenie, ktorú VZ dňom 24. 4. 2012 schválilo na 0,10€/ha za
ochranné lesy a 0,25€/ha za hospodárske lesy a lesy osobitného určenia. Vypočítaná výška členského príspevku sa zaokrúhli na celé
euro. Maximálna výška členského príspevku sa stanovila na 1.660,-€ za členský subjekt. Členský príspevok za príslušný rok je splatný
najneskôr do 30. 6. bežného roka.
Čl. 13. Zánik združenia

1. Združenie alebo jeho organizačná jednotka zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inou jednotkou, ak o tom rozhodne
2/3 väčšina zhromaždenia.
2. Majetkové vysporiadanie vykonajú štatutárne orgány združenia alebo nimi určený likvidátor.

Čl. 14. Účinnosť stanov

Tieto stanovy boli prijaté na ustanovujúcej schôdzi Združenia obecných lesov Slovenskej republiky v Liptovskej Osade dňa
10. novembra 1994.

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze je súčasťou žiadosti o registráciu združenia.

_____________________________________________________
Schválené úpravy "Stanov ZOL SR" na valných zhromaždeniach ZOL SR: 29.5.1997, 24.6.1998, 28.4.1999, 28.5.2002, 3.6.2003,
25.5.2004, 1.6.2005, 10.1.2006, 10.5.2007, 15.5.2008 a 15.4.2009, 24.4.2012.

stiahnuť
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby