J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
 
 
                                                              VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Najvyšší orgán združenia. Tvoria ho štatutárni alebo poverení zástupcovia členských subjektov združenia.

Výkonný výbor je povinný zvolať aspoň raz za rok riadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva na základe
rozhodnutia výkonného výboru, alebo dozornej rady, alebo na písomnú žiadosť aspoň 1/3 členstva.

                                                            VÝKONNÝ VÝBOR
Zastupuje združenie navonok. Zasadá spravidla 4x ročne. Štatutárnym zástupcom združenia je prezident.
Aktuálne zloženie:                                                                                                    
Ing. Milan Dolňan - prezident
Ing. Ivan Durec - Lesotur, s.r.o. Stará Turá - člen
Ing. Blažej Možucha - Mestské lesy B.Bystrica, s.r.o.- člen
Ing. Štefan Orolin - Lesy, s.r.o., Banská Belá - člen
Ing. Milan Šlávka- Mestské lesy, s.r.o., Ružomberok- člen

                                                            DOZORNÁ RADA
Kontroluje činnosť orgánov združenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Aktuálne zloženie:
Ing. Jaroslav DUDÍK - Mestské lesy, s. r. o. Banská Štiavnica - predseda
Ing. František KOLÁRČIK - Obecné lesy Babiná, s. r.o. - člen
Ing. Peter KRČ - Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o. - člen
Orgány ZOL
stiahnuť
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby