J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
 
 
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby
 
Slávnostné Valné zhromaždenie ZOL SR pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku
Zvolen, Divadlo JGT, 11. marec 2015
Príhovor Ing. Milana Dolňana, prezidenta ZOL SR:


Vážení páni poslanci NR SR,
vážený pán štátny tajomník MPRR, primátori, starostovia,
akademickí  funkcionári, vážení generálni riaditelia, prezidenti, predsedovia,
drahí zahraniční hostia, riaditelia, konatelia,
vážené dámy, vážení páni

Po roku 1989 a nástupe demokratizačných procesov vznikla nevyhnutnosť pozdvihnúť novovznikajúci neštátny sektor v lesníctve.
Prebiehali reštitúcie lesných majetkov, vracali sa od štátu užívacie práva na lesy. Aj lesné majetky miest a obcí sa stali súčasťou
neštátneho lesníckeho sektora. Podľa príkladov vyspelého zahraničia bola potreba vykonať niečo nové, osvedčené a neučiť sa pri tom
na vlastných chybách. Dosiahnuť zmenu legislatívy, efektívny manažment lesa v nových podmienkach, uplatnenie v podmienkach
trhovej ekonomiky vyžadovali združovanie.
Začiatky sa realizovali v prostredí združenia vlastníkov neštátnych lesov, kde pôsobili aj predstavitelia komunálnych lesníckych
subjektov, ktoré vznikli ako prvé, a to naše najväčšie, Košice a Kremnica. Postupne sa výraznejšie prejavovali rozdielnosti
charakteru komunálneho majetku a súkromného či spoločenstevného. Mestá a obce pohotovo zriaďovali správcovské podniky pre svoj
lesný majetok a začali na odbornej úrovni realizovať hospodárenie. Ich majetky  boli jednoducho zidentifikovateľné a vracané, čo
nebolo rovnakým tempom možné u iných neštátnych majetkov. Z pohľadu obecných lesov teda nastal čas pre vznik  vlastnej
organizácie zastrešujúcej príbuzné komunálne subjekty, bolo potrebné pomáhať obciam pri vracaní majetku, odborne konzultovať pri
koordinácii záujmov a činností, presadzovať špecifické záujmy, spolupracovať so ZMOSom, odbormi, zamestnávateľmi, lesníckou a
obchodnou komorou, exekutívou či príbuznými združeniami v zahraničí.
Začalo sa konštituovať  Združenie obecných lesov Slovenskej republiky ako dobrovoľné združenie právnických osôb podľa paragrafu 20
Občianskeho zákonníka, ako združenie záujmové, nie podnikateľské.
Dňa 9.júna 1994 sa v Kremnici uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mestských a obecných lesov, za účelom prejednania
problematiky a návrhom na vznik vlastnej organizácie. Prípravný výbor v zložení páni: Slašťan, Rosiar, Čekovský, Osuský, Klement,
Graus, Baláž, Tomaštík, bol zaviazaný sa do jedného mesiaca stretnúť a vypracovať postup.
Tretieho augusta 1994 v Hornej Štubni pracovné stretnutie zástupcov poverilo Ing. Klementa z Dobšinej, Ing. Rosiara z Brezna a Ing.
Čekovského zo Spišskej Novej Vsi pripraviť všetky potrebné materiály pre registráciu združenia.
Dňa 10. novembra 1994 sa v Liptovskej Osade konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia obecných lesov SR, ktoré schválilo
výbor v zložení: Graus predseda, Baláž, Čekovský, Rosiar, Slašťan a dozornú radu v zložení: Golis, Vidhold a Dudas. Boli poverení do
mesiaca po registrácii združenia zvolať valné zhromaždenie a vypracovať stanovy združenia.
Dňa 31. marca 1995 v zasadacej miestnosti Mestského úradu Zvolen 33 štatutárnych zástupcov, dvaja nehlasujúci zástupcovia,
jeden starosta a jeden primátor schválili výšku členského príspevku, organizačný, rokovací a volebný poriadok.
Postupne vo výkonnom výbore a dozornej rade sa objavujú mená: Čekovský , Baláž, Rosiar, Slašťan, Golis, Dudas, Fodor, Tancár,
Hrbáľ, Mrenica, Longauer, Strhársky, Pavlíček, Šnajder, Andráš, Bystriansky.
Za zmienku stojí, že od 30. mája 2001 medzi členov pribúdajú Mestské lesy Bratislava a Obecné lesy Pukanec.
Dňa 1. júna 2005 došlo k rozhodnutiu, že štatutár združenia je prezident ZOL SR, zo sekretariátu sa stáva generálny sekretariát,
vzhľadom na konštituovanie RADY združení vlastníkov neštátnych lesov, ktorej agenda bola manažovaná  zo sekretariátu ZOL SR.
Dňa 10. januára 2006 na čele združenia stojí pán Golis, s výkonným výborom Bavlšík, Čekovský, Mrenica, Vravková a dozorná rada
páni Dudík, Resl a Tancár.
Od 10. mája 2007 sa stáva generálnym sekretárom pán Malko a pána Mrenicu nahrádza pán Cicoň. Postupne nahrádzajú vo výkonnom
výbore odchádzajúcich páni Dula a Dolňan.
Od 15. mája 2008 boli za člena po prerušenom členstve opakovane  prijaté Lesy Modra a v roku 2009  sa novým členom stáva obec
Litmanová.
Dňa 20. 1. 2010 z volieb na valnom zhromaždení nastupuje nové vedenie výkonného výboru v zložení: Dolňan, Cicoň, Herchlová,
Možucha, Dula a dozorná rada Dudík, Káčmar.
Kritické obdobie združenia nastalo na začiatku roka 2014, kedy po smrti sekretárky pani Vrabcovej zostal sekretariát opustený a len
vďaka obetavej pomoci pani Baculíkovej sme dokázali preklenúť obdobie do nástupu nového generálneho sekretára pána Radochu v
máji 2014.
Dňa 12.5. 2014 po ukončení volebného obdobia valné zhromaždenie dalo mandát výkonnému výboru v zložení: Dolňan, Možucha,
Orolín, Šlavka a Durec, dozorná rada: Dudík, Krč, Kolárčik.
Je potrebné poukázať na nezastupiteľnú úlohu ZOL SR vo svojej histórii, na formovanie neštátneho sektora v lesníctve, poradenstvo
vo svojich radoch, partnerstvo v rámci Rady Združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, súčinnosť s exekutívou pri
zákonotvorbe, recipročné vzťahy so zahraničnými združeniami príbuzného charakteru vo Švédsku, v Česku, Rumunsku, Poľsku,
Maďarsku, ale tiež činnosťami pre svojich členov, ako sú exkurzie, výmenné akcie do Poľska, Rumunska, Belgicka, Česka, Maďarska,
ale tiež športové akcie, letné a zimné športové hry, školenia, kurzy, manažment lesnej stráže, výstavníctvo, lesnícke dni, lesná
pedagogika.
Na Slovensku je 2 milióny hektárov lesa, čo je 42 percent rozlohy územia, z toho 53 percent je v inom ako štátnom vlastníctve. Sem
patria aj lesy vo vlastníctve miest a obcí. Vlastníkom lesov je 305 miest a obcí na Slovensku, spoluvlastnia približne 195 tisíc
hektárov lesov, čo predstavuje 10-percentný podiel z celej výmery lesov na Slovensku. Z uvedených 305 miest a obcí 60 z nich je
členom združenia ZOL SR. Pri tom združenie ZOL SR zastrešuje 75 percent výmery obecných lesov. Oficiálne vypočítaná hodnota
týchto lesov je miliarda eur. Ročné ťažbové možnosti, ako ich dovoľujú dlhodobé záväzné lesné hospodárske plány, sú približne 700
tisíc kubíkov drevnej hmoty, čo predstavuje obrovský potenciál obnoviteľného zdroja suroviny. Je to majetok s hlbokým historickým
významom, pretože znamenal zdroj suroviny pre remeselníkov obcí, stavebný materiál občanom, energetický zdroj a v neposlednom
rade prinášal rentu svojmu vlastníkovi.
V dnešnej dobe bezpochyby má lesný majetok obcí význam nielen hospodársky, ale dôležitý environmentálny, estetický, krajinársky,
má výrazný vplyv na zadržiavanie a akumuláciu vody a nezanedbateľný zdravotný a rekreačný.
Záverom chcem z tohto miesta poďakovať zakladajúcim, zaslúžilým členom združenia, aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, za 
dobrovoľnícku prácu pri fungovaní nášho združenia, za postavenie pevných základov, na ktorých môžeme do budúcna stavať
obhospodarovanie mestských a obecných majetkov pre prospech všetkých občanov našej krajiny. Taktiež chcem poďakovať vám
všetkým, ktorí ste prijali naše pozvanie a svojou činnosťou napomáhate pri realizovaní nášho poslania ,či už dovnútra združenia voči
členským subjektom, alebo v rámci celospoločenského pôsobenia zvlášť v oblasti lesníckej politiky. 
zátišie z javiska DJGT pamätná medajla ZOL zátišie z javiska DJGT príhovor prezidenta ZOL Ing. Dolňana príhovor prezidenta ZOL Ing. Dolňana
folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen
folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen folklórny súbor Poľana pri TU Zvolen dscn3238 ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR
ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR
ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR
ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR
ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie z rúk prezidenta ZOL SR ocenenie prezidentovi ZOL SR pamätná kniha podpisov ocenených príhovor Ing. Baláža za zakladateľov ZOL príhovor Ing. Baláža za zakladateľov ZOL
pamätná kniha s podpismi ocenených príhovor štát. tajomníka MP RV Ing. Spevára príhovor štát. tajomníka MP RV Ing. Spevára
príhovor hosťa z ČR príhovor hosťa z Poľska interview pre Halali spoločenské priestory DJGT
foto video Boris Pekarovič
Ocenenia ZOL SR prevzali (niektorí pre zaneprázdnenosť a iné príčiny neboli prítomní) :

Pracovníci MP RV SR
Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, PhD. - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ing. Jozef Spevár - štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka
Ing. Ján Mizerák, generálny riaditeľ sekcie lesníckej a spracovania dreva
Ing.  Jozef Dóczy, PhD., riaditeľ odboru štátnej správy Ministerstvo  pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka
Ing. Drahoš Brezula, dlhoročný poradca z Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka
Ing. Marián Ondrejčák, Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka
Ing. Milan Fischer, Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka
Ing. Pavel Bútor, Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka
Ing. Ivan Wolf, riaditeľ odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Bývalí vrcholoví reprezentanti rezortu pôdohospodárstva
Ing. Zsolt Simon
Doc. Ing. Stanislav Becík
Ing. Vladimír Chovan 
Ing. Igor Olajec
Prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Igor Viszlai

Zakladajúci členovia ZOL
Ing. Tibor Lacko
Ing. Milan Golis
Ing. Roman Rosiar
Ing. Jaroslav Baláž
Ing. Michal Slašťan
Ing. Ján Pavlíček
Ing. Pavol Čekovský
Ing. Miroslav Vidhold
Ing. Ján Mrenica

Ďalší ocenení
Ing. Tibor Lebocký, lesník, poslanec NR SR, prezident Slovenskej poľovníckej komory
Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor TU  Zvolen - ospravedlnil sa z dôvodu pracovných povinností
Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, dekan lesníckej fakulty TU Zvolen
Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor TU ZVO
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky
Ing. Ľuboš Németh, ekonomický riaditeľ Lesov SR
Mgr. Ján Kostrian, organizačný riaditeľ Lesov SR
Ing. Miroslav Lelák, obchodný riaditeľ Lesov SR
Ing. Ľuboslav Mika, odborník lesnícky ochranár
Ing. Jozef Zatlukal, zástupca Lesov SR pre eurofondy
Ing. Martin Moravčík, CSc., generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra
Dr. Ing. Tomáš Bucha, riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu
Ing. Milan Sarvaš, PhD., riaditeľ Ústavu lesného poradenstva a vzdelávania
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ vojenských lesov
Ing. Peter Líška, generálny riaditeľ Lesov TANAP
Ing. Alexej Németh, riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho podniku Ulič
Michal Sýkora, bývalý predseda ZMOS
Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., predseda ZMOS
Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS
Ing. František Štulajter, CSc., PEFC Slovensko
Doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., PEFC Slovensko
Zdenek Dlugoš, predseda odborového zväzu DREVO LESY VODA
Ing. Juraj Vanko, predseda Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Ing. Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov
JUDr. Peter Čiampor, predseda Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov BB
Ing. Jozef Jendruch, PhD., predseda Únie diecéznych lesov Slovenska
Bc. Magdaléna Macuľová, riaditeľka ZOLKY
Ing. Ján Malko, CSc., dlhoročný generálny sekretár ZOL SR
Ing. Igor Patráš, prezident zväzu spracovateľov dreva
Ing. Jaroslav Šulek, predseda Slovenskej lesníckej komory
Ing. František Kučera, predseda Sdružení vlastníkú obecních lesú Českej republiky
Mgr. Inž. Jan Komornicki, zástupca poľských lesníkov, bývalý veľvyslanec Poľska na Slovensku
Ing. Michal Galajda, bývalý riaditeľ ústavu vzdelávania
Ing. Jozef Bystriansky, bývalý kolega
Ing. Boris Pekarovič, externý spolupracovník
Ing. Róbert Zlocha, poradca a konzultant lesníckej legislatívy
Mgr. Ján Fillo, šéfredaktor Les - letokruhy
Ing. Alojz Kaššák za Halali
Ing. Bohuš Demian, konateľ Lesostav Poprad
Ing. Eduard Apfel, hlavný inžinierMestských lesov Banská Bystrica
Gabriela Baculíková, dlhoročná pracovníčka sekretariátu Združenia obecných lesov
Ing. Roman Resl, za Obecné lesy Poniky
Ing. Jana Herchlová, Mestské lesy Medzev
Ing. Julián Tomaštík, zástupca Mestských lesov Košice
Ing. Štefan Nemčík, Mestské lesy Gelnica
Ing. Antonín Cicoň, poslanec NR SR, Obecné lesy Smolník
Ing. Blažej Možucha, Mestské lesy Banská Bystrica
Ing. Jaroslav Dudík, Mestské lesy Banská Štiavnica
Ing. Štefan Orolín, Mestské lesy Banská Belá
Ing. František Kolárčik, Obecné lesy Babiná
Ing. Milan Šlavka, Mestské lesy Ružomberok
Ing. Peter Krč, Obecné lesy Ľubietová
Ing. Ján Štefánik, Mestské lesy Spišská Nová Ves
Ing. Ján Tancár, Mestské lesy Levoča
Ing. Ivan Durec, Mestské lesy Stará Turá
Ing. Róbert Dula, Mestské lesy Poprad
Ing. Karol Mútňanský, Mestské lesy Kremnica
VIDEO z podujatia
12. ročník ZŠH POL, Svit - Lopušná dolina, 19.-20.2.2015

výsledková listina