TOPlist
J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
      created by © Boris Pekarovič (admin) 2015-2016                      last update 13.06.2016                       home page photo © Boris Pekarovič                           optimized for GoogleChrome & MS Edge
Združenie obecných lesov Slovenskej republiky (ZOL SR) je záujmovým združením právnických osôb, ktoré sú vlastníkmi
lesov alebo hospodária s lesmi. Bolo založené 10. novembra 1994.

Pôvodne mohli byť členmi len mestá a obce alebo nimi zriadené organizácie, pričom členské subjekty obhospodarovali 73 % výmery
obecných lesov.

Dnes je združenie otvorené pre všetky právnické osoby vlastniace alebo obhospodarujúce neštátne lesy a patrí medzi
najkonsolidovanejšie združenia neštátnych lesov na Slovensku. Členovia ZOL SR teraz obhospodarujú lesy s rozlohou 146125 ha.

Poslaním ZOL SR je podielať sa na tvorbe a realizácii lesníckej politiky štátu. Združenie podporuje diskusiu a formuláciu spoločných
záujmov svojich členov a ich presadzovanie, pričom spolupracuje s príslušným odborovým zväzom a orgánmi štátnej správy. ZOL SR
koordinuje spoločné aktivity svojich členov, zabezpečuje pre nich vzdelávanie, exkurzie a iné akcie podľa ich záujmu. Časť členov
združenia koordinuje od r. 2002 svoju obchodnú činnosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným ZOLKA s.r.o.

Koncepcia činnosti ZOL SR

V roku 2009 si ZOL SR pripomenulo 15. výročie založenia. To je príležitosť na bilancovanie a zamyslenie sa nad budúcnosťou. ZOL SR
nepochybne zohralo významnú úlohu pri formovaní neštátneho lesníckeho sektora. Aktívne sa zúčastňovalo legislatívneho a
normotvorného procesu a obhajovalo záujmy svojich členov. Pomáhalo pri odovzdávaní majetku, budovaní spoločností
obhospodarujúcich obecné lesy. Vyškolilo desiatky pracovníkov. Zorganizovalo mnoho exkurzií, stáží, aby pracovníci organizácií
obecných lesov sa mali možnosť oboznámiť s lesníctvom v Európe. Aj vďaka činnosti združenia sú obecné lesy reprezentantom
moderného smeru v slovenskom lesníctve. ZOL SR je v súčasnosti, nielen podla nášho názoru, najkonsolidovanejším združením
vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku, má vybudovanú stabilnú, fungujúcu štruktúru, aktívne a na vysokej odbornej úrovni
spolupracuje s ostatnými lesníckymi organizáciami. Túto pozíciu si združenie chce udržať aj v budúcnosti. Výkonný výbor sa zaoberal
na svojich zasadaniach zameraním činnosti združenia v nasledujúcom období. Po analýze podmienok v súčasnom lesníctve sa rozhodol
stále viac orientovať svoju činnosť do vnútra združenia, na prácu s členskou základňou a vytýčil nasledujúce oblasti činnosti:

I. Vzdelávanie

1) Školenia a kurzy: ZOL SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom zorganizovalo mnoho odborných a jazykových kurzov. O túto
formu vzdelávania je však klesajúci záujem. Svoju pozornosť budú preto pracovníci združenia orientovať na jednodňové školenia na
aktuálne témy organizované priamo v jednotlivých regiónoch Slovenska.
2) Exkurzie: Veľký záujem je o exkurzie do zahraničia, návštevy výstav a veľtrhov. Okrem nich bude účelné organizovať aj exkurzie
do vlastných členských subjektov, čo môže byť vhodnou formou prezentácie a tiež zdrojom inšpirácie.

II. Poradenstvo

1) Funkčný systém poradenstva v rámci ZOL SR. V členských organizáciách pracuje mnoho odborníkov s praktickými skúsenosťami z
jednotlivých oblastí. Z nich bude vhodné vytvoriť poradenský zbor, ktorý bude k dispozícii členom združenia.
2) Združenie ako informačné centrum, ktoré bude zdrojom informácií pre pracovníkov členských subjektov. Sekretariát združenia
bude aj naďalej posielať informačné materiály o aktuálnom dianí v lesníctve, rôzne opatrenia a usmernenia, ktoré MPRV SR
distribuuje prostredníctvom združenia. Bude vhodné vytvárať priestor na vzájomné stretnutia, kde si pracovníci členských subjektov
budú môcť vymienať skúsenosti a na ktoré bude možné podľa záujmu prizývať zástupcov štátnej správy, odborných lesníckych
ustanovizní, či rôznych organizácií poskytujúcich služby.

III. Športové podujatia

ZOL SR organizuje každoročne zimné a letné športové hry pracovníkov obecných lesov.
IV. Zastupovanie záujmov členskej základne
Združenie bude naďalej aktívne obhajovať záujmy svojich členov a bude sa zúčastnovať pripomienkovania legislatívnych noriem a
predpisov. Bude delegovať svojich zástupcov do výborov a komisií. V záujme efektívnosti bude spolupracovať s predstaviteľmi
ostatných združení neštátnych lesov na Slovensku v rámci Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorej členmi, okrem
nášho združenia sú aj Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Únia diecéznych lesov na Slovensku a
Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov banskobystrického kraja. Stálou úlohou zostáva rozširovať členskú
základňu v záujme posilňovania akcieschopnosti združenia. Združenie obecných lesov SR má svoje opodstatnenie a je potrebné, aby
naďalej existovalo a pracovalo. Pre aktívnu prácu združenia je potrebná aktívna účasť členských subjektov, ich podnety a
pripomienky. Združenie je funkčné a napĺňa význam svojej existencie vtedy, ak napĺňa očakávania svojich členov.
stiahnuť
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke videá Iné lesnícke weby
Pozvánka na 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov 9.7.2016

Slovenská lesnícka komora srdečne pozýva všetkých lesníkov na v poradí už 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov, ktoré sa bude konať spolu s akciou "Deň stromu" 9. júla 2016 v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu  (program Dňa stromu).
Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlasovať - stačí prísť!