TOPlist
J. Kráľa č. 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 547 96 42
Mobil: 0905 348 391
zolsr@zolsr.sk
    created by  Boris Pekarovič (admin) 2015-2019                      last update 15.03.2019                       home page photo © Boris Pekarovič                                      optimized for GoogleChrome
Združenie obecných lesov Slovenskej republiky (ZOL SR) je záujmovým združením právnických osôb, ktoré sú
vlastníkmi lesov alebo hospodária s lesmi. Bolo založené 10. novembra 1994.

Pôvodne mohli byť členmi len mestá a obce alebo nimi zriadené organizácie, pričom členské subjekty obhospodarovali 73
% výmery obecných lesov.

Dnes je združenie otvorené pre všetky právnické osoby vlastniace alebo obhospodarujúce neštátne lesy a patrí medzi
najkonsolidovanejšie združenia neštátnych lesov na Slovensku. Členovia ZOL SR teraz obhospodarujú lesy s rozlohou
146125 ha.

Poslaním ZOL SR je podielať sa na tvorbe a realizácii lesníckej politiky štátu. Združenie podporuje diskusiu a formuláciu
spoločných záujmov svojich členov a ich presadzovanie, pričom spolupracuje s príslušným odborovým zväzom a orgánmi
štátnej správy. ZOL SR koordinuje spoločné aktivity svojich členov, zabezpečuje pre nich vzdelávanie, exkurzie a iné
akcie podľa ich záujmu. Časť členov združenia koordinuje od r. 2002 svoju obchodnú činnosť prostredníctvom spoločnosti
s ručením obmedzeným ZOLKA s.r.o.

Koncepcia činnosti ZOL SR

V roku 2009 si ZOL SR pripomenulo 15. výročie založenia. To je príležitosť na bilancovanie a zamyslenie sa nad
budúcnosťou. ZOL SR nepochybne zohralo významnú úlohu pri formovaní neštátneho lesníckeho sektora. Aktívne sa
zúčastňovalo legislatívneho a normotvorného procesu a obhajovalo záujmy svojich členov. Pomáhalo pri odovzdávaní
majetku, budovaní spoločností obhospodarujúcich obecné lesy. Vyškolilo desiatky pracovníkov. Zorganizovalo mnoho
exkurzií, stáží, aby pracovníci organizácií obecných lesov sa mali možnosť oboznámiť s lesníctvom v Európe. Aj vďaka
činnosti združenia sú obecné lesy reprezentantom moderného smeru v slovenskom lesníctve. ZOL SR je v súčasnosti,
nielen podla nášho názoru, najkonsolidovanejším združením vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku, má vybudovanú
stabilnú, fungujúcu štruktúru, aktívne a na vysokej odbornej úrovni spolupracuje s ostatnými lesníckymi organizáciami.
Túto pozíciu si združenie chce udržať aj v budúcnosti. Výkonný výbor sa zaoberal na svojich zasadaniach zameraním
činnosti združenia v nasledujúcom období. Po analýze podmienok v súčasnom lesníctve sa rozhodol stále viac orientovať
svoju činnosť do vnútra združenia, na prácu s členskou základňou a vytýčil nasledujúce oblasti činnosti:

I. Vzdelávanie

1) Školenia a kurzy: ZOL SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom zorganizovalo mnoho odborných a jazykových
kurzov. O túto formu vzdelávania je však klesajúci záujem. Svoju pozornosť budú preto pracovníci združenia orientovať
na jednodňové školenia na aktuálne témy organizované priamo v jednotlivých regiónoch Slovenska.
2) Exkurzie: Veľký záujem je o exkurzie do zahraničia, návštevy výstav a veľtrhov. Okrem nich bude účelné organizovať aj
exkurzie do vlastných členských subjektov, čo môže byť vhodnou formou prezentácie a tiež zdrojom inšpirácie.

II. Poradenstvo

1) Funkčný systém poradenstva v rámci ZOL SR. V členských organizáciách pracuje mnoho odborníkov s praktickými
skúsenosťami z jednotlivých oblastí. Z nich bude vhodné vytvoriť poradenský zbor, ktorý bude k dispozícii členom
združenia.
2) Združenie ako informačné centrum, ktoré bude zdrojom informácií pre pracovníkov členských subjektov. Sekretariát
združenia bude aj naďalej posielať informačné materiály o aktuálnom dianí v lesníctve, rôzne opatrenia a usmernenia,
ktoré MPRV SR distribuuje prostredníctvom združenia. Bude vhodné vytvárať priestor na vzájomné stretnutia, kde si
pracovníci členských subjektov budú môcť vymienať skúsenosti a na ktoré bude možné podľa záujmu prizývať zástupcov
štátnej správy, odborných lesníckych ustanovizní, či rôznych organizácií poskytujúcich služby.

III. Športové podujatia

ZOL SR organizuje každoročne zimné a letné športové hry pracovníkov obecných lesov.
IV. Zastupovanie záujmov členskej základne
Združenie bude naďalej aktívne obhajovať záujmy svojich členov a bude sa zúčastnovať pripomienkovania legislatívnych
noriem a predpisov. Bude delegovať svojich zástupcov do výborov a komisií. V záujme efektívnosti bude spolupracovať s
predstaviteľmi ostatných združení neštátnych lesov na Slovensku v rámci Rady združení vlastníkov neštátnych lesov
Slovenska, ktorej členmi, okrem nášho združenia sú aj Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska,
Únia diecéznych lesov na Slovensku a Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov banskobystrického kraja.
Stálou úlohou zostáva rozširovať členskú základňu v záujme posilňovania akcieschopnosti združenia. Združenie obecných
lesov SR má svoje opodstatnenie a je potrebné, aby naďalej existovalo a pracovalo. Pre aktívnu prácu združenia je
potrebná aktívna účasť členských subjektov, ich podnety a pripomienky. Združenie je funkčné a napĺňa význam svojej
existencie vtedy, ak napĺňa očakávania svojich členov.
stiahnuť
O nás Členovia združenia Orgány združenia Stanovy združenia Plán činnosti Archív aktivít Lesnícke video + audio Iné lesnícke weby